CV 14346: Về báo cáo các thông tin chung về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/04/2022 14:17:47

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Công văn số 376/VP-VX ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Sở LĐTBXH TP.HCM ban hành Công văn số 14346/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/4/2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện.

 

TPHCM đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao

02/05/2023 12:22:43
Trao đổi với Báo SGGP, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh khẳng định, TPHCM đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam bộ.