CV 14346: Về báo cáo các thông tin chung về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/04/2022 14:17:47

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Công văn số 376/VP-VX ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Sở LĐTBXH TP.HCM ban hành Công văn số 14346/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/4/2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện.