CV 14346: Về báo cáo các thông tin chung về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

21/04/2022 14:17:47

Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện Công văn số 376/VP-VX ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2021/TT-BYT của Bộ Y tế.

Sở LĐTBXH TP.HCM ban hành Công văn số 14346/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/4/2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện.

 

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.