CV 18267: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2022

30/05/2022 11:02:26

Căn cứ Công văn số 1690/TCGDNN-CSVC ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố;

Căn cứ Công văn số 30534/SLĐTBXH-GDNN ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố,

Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố, dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội  ban hành Công văn số 18267/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/5/2022 để lựa chọn 01 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tổ chức Hội thi (không bao gồm các cơ sở đã đăng cai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố trong 3 kỳ gần nhất).