CV 5576: Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/02/2022 13:55:23

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Công văn số 324/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 5576/SLĐTBXH-GDNN ngày 17/02/2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để triển khai thực hiện.

Tập tin đính kèm