CV 1732: Về triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2022

17/01/2022 08:21:34

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tác động đến công tác tổ chức ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Do đó, để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu vừa tiếp tục duy trì các hoạt động tuyển sinh, đào tạo để đạt kế hoạch của năm 2022, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai Công văn số 1732/SLĐTBXH-GDNN ngày 13 tháng 01 năm 2022 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

Tập tin đính kèm

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.