Cơ cấu tổ chức

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc Sở
Lê Văn Thinh

Phó Giám Đốc Sở
Huỳnh Lê Như TrangPHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 Trưởng phòng
  Nguyễn Chí Thành

 Phó Trưởng phòng
  Vũ Phương LoanChuyên viên
Nguyễn Đào Minh Nhung

Chuyên viên
Bùi Thị Hải Lý

Chuyên viên
Từ Hữu Cường

Chuyên viên
Ngô Huy Phương

Chuyên viên
Nguyễn Đức Trung

Chuyên viên
Nguyễn Việt Khanh

   

Chuyên viên
Lê Trương Thạnh Phú

Chuyên viên
Phạm Thị Mỹ Truyền

Chuyên viên
Nguyễn Thị Kim Khánh