Cơ cấu tổ chức

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN GIÁM ĐỐC

Giám Đốc Sở
Lê Văn Thinh

Phó Giám Đốc Sở
Nguyễn Văn Lâm

Phó Giám Đốc Sở
Huỳnh Thanh KhiếtPHÒNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trưởng phòng
Đặng Minh Sự

              Phó Trưởng phòng
  Nguyễn Chí Thành

        

             Phó Trưởng phòng
             Đoàn Thảo Nguyên


Chuyên viên
Nguyễn Đào Minh Nhung

Chuyên viên
Bùi Thị Hải Lý

Chuyên viên
Từ Hữu Cường

Chuyên viên
Ngô Huy Phương

Chuyên viên
Nguyễn Đức Trung

Chuyên viên
Nguyễn Việt Khanh

   

Chuyên viên
Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên
Nguyễn Thị Kim Khánh