CV 40127: Về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

06/12/2021 15:10:36

Căn cứ Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 40127/SLĐTBXH-GDNN ngày 06/12/2021  đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Kế hoạch số 3997/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.