CV 4706: Kiểm tra công tác tổ chức đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/02/2022 14:00:06

Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin đến Thủ trưởng các đơn vị có tên trong Công văn số 4706/SLĐTBXH-GDNN về việc kiểm tra công tác tổ chức đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập tin đính kèm

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.