• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH: Qui định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
24/2018/TT-BLĐTBXH 06/04/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đảo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
49/2018/NĐ-CP 30/03/2018 Nghị định 49/2018/NĐ-CP: Qui định về kiểm định chất lượng Giáo dục nghề nghiệp Chính Phủ
34/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
37/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyến sinh nhưng xã hội có nhu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
38/2017/TT-BLĐTBXH 29/12/2017 Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
28/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định hệ thông bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
22/2017/TT-BLĐTBXH 10/08/2017 Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện một số điều chỉnh của Nghị định sô 113/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập Bộ Lao động Thương binh và Xã hội