• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
17/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017 Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH: Qui định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
12/2017/TT-BLĐTBXH 20/04/2017 Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trùn cấp , cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
09/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH: Qui định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH: Qui định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đăng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/03/2017 Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH: Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cập, cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội