• »
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
47/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 47/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
48/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 48/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
50/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 50/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật mô và kỹ thuật khác Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
51/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 51/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghê thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến và xây dựng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
52/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 52/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khỗi lượng kiến thức tôi thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và thú y Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
54/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe và dịch vụ xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
55/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 55/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
56/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018 Thông tư 56/2018/TT-BLĐTBXH: Ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải, môi trường và an ninh Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
33/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
34/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/ TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt ngh Bộ Lao động Thương binh và Xã hội