08/NQ-HĐND
08/07/2022
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch Nguyễn Thị Lệ
Nghị quyết 08/NQ-HĐND: Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị Quyết