HĐND TPHCM thông qua các nghị quyết về giáo dục, đầu tư công, tài chính, ngân sách

19/07/2022 09:42:39

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/7, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua các nghị quyết về giáo dục, đầu tư công, tài chính, ngân sách…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về kéo dài kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho phụ nữ, lao động nông thôn

Theo đó, HĐND TP thống nhất thông qua Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM. Theo quyết nghị, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng điều hành thông qua các nghị quyết

Đối với nội dung ban hành, cụ thể danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí như: đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công như: đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp các nghề còn lại ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật; Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

Bên cạnh đó, hàng năm, tiếp tục rà soát danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụngngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trình HĐND TP bổ sung nếu phát sinh thêm nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM được áp dụng đối các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các đơn vị sự nghiệp công lập gồm cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt trên địa bàn TP và các trường đại học trực thuộc UBND TP.

Theo quyết nghị, HĐND TP giao UBND TP triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, UBND TP báo cáo HĐND TP xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

Đối với nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022. Theo quyết nghị, HĐND TP chấp thuận điều chỉnh (tăng/giảm) dự toán giữa các lĩnh vực chi đối với kinh phí điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND các quận, huyện trong phạm vi tổng mức dự toán đã bố trí.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại TPHCM

Đồng thời, chấp thuận điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022 với 1.791.698 triệu đồng; trong đó, điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022 do thay đổi chỉ tiêu biên chế theo Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của HĐND TP đối với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện là 23.393 triệu đồng, cụ thể: các quận 11.635 triệu đồng; TP Thủ Đức và các huyện 11.758 triệu đồng.

Đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022 để bổ sung kinh phí thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND TP cho các Sở, ban, ngành TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện là 1.815.091 triệu đồng. Cụ thể, sở, ban, ngành TP và các quận là 1.729.577 triệu đồng, trong đó sở, ban, ngành TP là 881.840 triệu đồng, các quận là 847.737 triệu đồng; TP Thủ Đức và các huyện là 85.514 triệu đồng.

Nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022 là nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương ngân sách TP.

Trong quá trình điều hành tổ chức thực hiện, HĐND TP giao UBND TP kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết; tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Đồng thời, quản lý, trích lập, sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường công tác cải cánh hành chính gắn liền với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương sang năm 2022, theo quyết nghị, HĐND TP cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương sang năm 2022 theo đề nghị của UBND TP tại Tờ trình số 2198/TTr-UBND như sau: Có 11 dự án với số vốn hơn 493,7 tỷ đồng căn cứ theo điểm b Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; 206 dự án với số vốn hơn 163,2tỷ đồng căn cứ theo điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; 648 dự án với số vốn hơn 1.372 tỷ đồng căn cứ theo điểm đ Khoản 1Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.

Theo quyết nghị, mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2022 không vượt số vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2021 còn lại chưa giải ngân của dự án tại Kho bạc Nhà nước và tối đa không được vượt số vốn nêu trên.

HĐND TP giao UBND TP chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu trong danh mục dự án; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án để giải ngân toàn bộ số vốn được cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2022 đối với danh mục các dự án nêu trong nghị quyết.

Long Hồ

Nguồn: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng GDNN

01/02/2024 09:30:19
Tháng 6-2023 UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là giải pháp để nâng cao chất lượng GDNN, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động.